המלצת הנהלת תמרת לגבי שער הכניסה ליישוב , לקראת ההצבעה בקלפי

מזכירות • כניסות

 • מטרת הנהלת הישוב – שמירה על בטחון הישוב, בהתאם לתפיסת הבטחון כפי שאושרה ע"י האסיפה ואשר אחד ממרכיביה החשובים, הינו שער אפקטיבי, למניעת כניסה לא מורשית.
 • ההנהלה רואה בהחלפת השער, שהגיע לסוף חייו, כהמשך המצב הקיים, מבחינת אופיו של השער, תוך שדרוגו והחלפתו בדגם מתאים יותר, כל זאת בהתאם לתפיסת הבטחון של הישוב.
 • שער הישוב, שהוקם ב-2006, הביא לירידה משמעותית בהיקף האירועים העבריינים בישוב ותרם רבות לתחושת הבטחון של התושבים. ההנהלה סבורה שיש להמשיך במצב זה.
 • בבדיקה שערכנו, עלה כי ברובם המכריע של יישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל, קיים שער ברזל מסוג "קונזולי" ובמרבית הישובים החקלאים – אף יותר משער אחד.
  שערים אלה, אומנם מאסיביים מאוד, אף יותר מהשער המתוכנן אצלנו, אך הם איטיים בתנועתם, דבר המאפשר כניסת כלי רכב רבים במהלך פתיחתם וסגירתם.
 • לאור זאת, ייחודיות השער המוצע, כמו השער שיצא מכלל פעולה, היא בהיותו שער, בעל יכולת למנוע פיזית כניסת רכב לא מורשה וזאת בקצב פתיחה וסגירה המאפשר כניסת רכב אחד בלבד.
 • עלות התקנת השער המוצע, הינה כ–250,000 ₪, כאשר מקור התקציב הינו מ"קרן תשתיות", בה נצברו במהלך השנים יתרות גדולות, שנועדו לשימושים, כגון החלפת שער כניסה שסיים את חייו.
 • עלות אחזקת השער, בתום שנתיים של אחריות, נעמדת בכ-12,500 ₪ לשנה.
 • להלן תחשיב עלויות השער למשפחה:
  • עלות התקנת השער החדש (כולל 10% בלתי צפוי מראש) = 250,000 ₪.
  • בתחשיב חודשי של משך חיים צפוי לשער ל-10 שנים – מדובר בחמישה שקלים ועשרים אג' למשפחה לחודש. ( 5.2 ₪ למשפחה).
  • עלות תפעולו  של השער הינו בסך 12,500 ₪ לשנה, עפ"י תחשיב של 400  משפחות המשלמות מיסים ביישוב -  תעמוד על 2.6 ₪ לחודש למשפחה.
  • סה"כ תשלומי התושבים בגין התקנת השער ואחזקתו תעמוד על כ- 8 ₪ לחודש למשפחה.
 • מהיות הישוב ממוקם על גבעה, אנו נדרשים לשער אחד שיש חשיבות רבה להשקיע בו.(שלושת פתחיו הנוספים של היישוב סגורים בשערים הנעולים באופן קבוע)
 • וועדת בטחון בדקה והגישה להנהלה, מסמך מנומק, לסיבת העדפת שער זרועות. הנימוק העיקרי אותו העלתה הוועדה הוא עלותו הנמוכה – נימוק חשוב כשלעצמו, אולם, לדעת ההנהלה, אינו צריך לשמש כנימוק המכריע בבואנו להחליט איזה שער להתקין.
 • גם יו"ר ועדת בטחון, בהצגת נימוקיו בפני ההנהלה, אליה הוזמן מספר פעמים, אמר כי שער זרועות אינו מהווה מחסום פיזי אפקטיבי, בפני כניסת גורמים פליליים, אלא רק מהווה הצהרה על כך שבעת שהשער סגור, הכניסה מותרת למורשים בלבד.
 • ההנהלה ראתה בדברים אלה נימוק כבד משקל, להעדפת שער "עמודונים" (בולארדים), המהווה מחסום פיזי אמיתי וזאת בהתאם לתפיסת בטחון של היישוב.
 • תפיסת בטחון של היישוב ועדיפותו הברורה של שער "עמודונים" , נתמכת במכתבו של משה אלקנה , קב"ט המועצה האיזורית וראש מחלקת בטחון (מכתבו מצ"ב).

משה אלקנה, מוצא מניסיונו הרב, כי שער "עמודונים" הוא השער האפקטיבי ביותר וטוב היה לו הותקן גם בישובים אחרים.

 • לסיכום המלצת ההנהלה:

ההנהלה סבורה, באופן חד משמעי, כי שער "עמודונים", הוא הפתרון המועדף לביטחון היישוב, אשר בחישובי "עלות תועלת", מצדיק את עצמו.